imageimage

Rồng Việt công bố Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Chi nhánh Nha Trang thay đổi lần thứ 04

Thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 135 Luật Chứng khoán năm 2019, Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt trân trọng công bố nhận được Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Chi nhánh Nha Trang thay đổi lần thứ 04 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Khánh Hòa cấp ngày 03/01/2023.

 


:
image 92 image 76