imageimage

Rồng Việt công bố Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động Công ty chứng khoán và sửa đổi Điều lệ Công ty

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt trân trọng công bố:

1. Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động Công ty chứng khoán số 66/GPĐC-UBCK ngày 09/8/2021 của Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước điều chỉnh thay đổi vốn điều lệ như sau:

  • Vốn điều lệ cũ: 1.000.999.060.000 đồng (Bằng chữ: Một nghìn tỷ chín trăm chín mươi chín triệu không trăm sáu mươi nghìn đồng).
  • Vốn điều lệ mới: 1.051.046.650.000 đồng (Bằng chữ: Một nghìn không trăm năm mươi mốt tỷ không trăm bốn mươi sáu triệu sáu trăm năm mươi nghìn đồng).

2. Quyết định Hội đồng quản trị số 71/2021/QĐ-HĐQT ngày 09/8/2021 về việc sửa đổi Điều lệ Công ty. Theo đó, Điều lệ được sửa đổi vốn điều lệ do cập nhật theo Giấy phép điều chỉnh số 66/GPĐC-UBCK như sau: 1.051.046.650.000 đồng (Một nghìn không trăm năm mươi mốt tỷ không trăm bốn mươi sáu triệu sáu trăm năm mươi nghìn đồng). Các nội dung khác của Điều lệ không thay đổi.

:
image 1917 image 219