imageimage

Rồng Việt công bố Nghị quyết của Hội đồng Quản trị thông qua việc phát hành Trái phiếu doanh nghiệp năm 2019

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt công bố Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐQT ngày 08/01/2019 của Hội đồng Quản trị thông qua việc phát hành Trái phiếu doanh nghiệp năm 2019.

Đính kèm:

  • Công văn công bố thông tin số 39/2019/CV-PC ngày 08/01/2019;
  • Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐQT ngày 08/01/2019.
:
image 128 image 100