imageimage

Rồng Việt công bố Nghị quyết của Hội đồng Quản trị thông qua việc tạm ứng cổ tức và ngày chốt Danh sách cổ đông chi tạm ứng cổ tức năm 2018

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt trân trọng công bố Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐQT ngày 02/01/2019 của Hội đồng Quản trị thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2018 và ngày chốt Danh sách cổ đông chi tạm ứng cổ tức năm 2018.

Đính kèm:
- Công văn CBTT số 03/2019/CV-PC ngày 02/01/2019;
- Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐQT ngày 02/01/2019.

:
image 63 image 34