imageimage

Rồng Việt công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015.

Tải file:

  1. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015
  2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015.

 

:
image 173 image 1