imageimage

Rồng Việt công bố Nghị quyết HĐQT thông qua phát hành Trái phiếu doanh nghiệp lần 2 năm 2018

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt công bố Nghị quyết HĐQT thông qua phát hành Trái phiếu doanh nghiệp lần 2 năm 2018

Đính kèm:
- Công văn số 411/2018/CV-PC ngày 25/05/2018;
- Nghị quyết số 07/2018/NQ-HĐQT ngày 25/05/2018.

:
image 152 image 25