imageimage

Rồng Việt công bố Nghị quyết HĐQT thông qua phương án phát hành Trái phiếu doanh nghiệp thành nhiều đợt năm 2021

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt trân trọng công bố Nghị quyết số 05/2021/NQ-HĐQT ngày 04/02/2021 của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án phát hành Trái phiếu doanh nghiệp thành nhiều đợt năm 2021.

:
image 7286 image 0