imageimage

Rồng Việt công bố Nghị quyết HĐQT v/v Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2022

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt trân trọng công bố Nghị quyết số 01/2023/NQ-HĐQT ngày 12/01/2022 của Hội đồng quản trị về việc Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022.
:
image 82 image 8