imageimage

Rồng Việt công bố Nghị quyết HĐQT v/v mua gia tăng cổ phần tại Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Rồng Việt

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt trân trọng công bố Nghị quyết số 07/2023/NQ-HĐQT ngày 08/08/2023 của Hội đồng quản trị về việc mua gia tăng cổ phần tại Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Rồng Việt và chủ trương ký kết hợp đồng, giao dịch giữa Công ty và Người có liên quan của Người nội bộ.
:
image 100 image 106