imageimage

Rồng Việt công bố Nghị Quyết HĐQT v/v thông qua các nội dung liên quan đến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2023

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt trân trọng công bố Nghị Quyết số 04/2024/NQ-HĐQT ngày 13/03/2024 của Hội đồng quản trị về việc thông qua các nội dung liên quan đến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2023.
:
image 82 image 75