imageimage

Rồng Việt công bố Nghị quyết HĐQT v/v thông qua phương án phát hành Trái phiếu Rồng Việt - Lần 1 năm 2024

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt trân trọng công bố Nghị quyết số 03/2024/NQ-HĐQT ngày 28/02/2024 của Hội đồng quản trị về việc thông qua Phương án phát hành Trái phiếu Rồng Việt - Lần 1 năm 2024.
:
image 254 image 223