imageimage

Rồng Việt công bố Nghị quyết HĐQT v/v thông qua phương án phát hành Trái phiếu Rồng Việt - Lần 2 năm 2023

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt trân trọng công bố Nghị quyết số 04/2023/NQ-HĐQT ngày 15/06/2023 của Hội đồng quản trị về việc thông qua Phương án phát hành Trái phiếu Rồng Việt - Lần 2 năm 2023.
:
image 241 image 238