imageimage

Rồng Việt công bố Nghị quyết HĐQT v/v thông qua phương án phát hành trái phiếu Rồng Việt - Lần 2 năm 2022

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt trân trọng công bố Nghị quyết số 20/2022/NQ-HĐQT ngày 18/07/2022 của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án phát hành trái phiếu Rồng Việt - Lần 2 năm 2022.

:
image 295 image 0