imageimage

Rồng Việt công bố Nghị quyết HĐQT và Quyết định TGĐ liên quan đến việc thành lập Chi nhánh Đồng Nai và Chi nhánh Bình Dương

Ngày 22/06/2022, Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt trân trọng công bố:

  1. Nghị quyết số 16/2022/NQ-HĐQT ngày 22/6/2022 của Hội đồng quản trị về việc thành lập Chi nhánh Đồng Nai;
  2. Nghị quyết số 17/2022/NQ-HĐQT ngày 22/6/2022 của Hội đồng quản trị về việc thành lập Chi nhánh Bình Dương;
  3. Quyết định số 170/2022/QĐ-TGĐ ngày 22/06/2022 của Tổng Giám đốc về việc bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Chi nhánh Đồng Nai; và
  4. Quyết định số 171/2022/QĐ-TGĐ ngày 22/06/2022 của Tổng Giám đốc về việc bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Chi nhánh Bình Dương.
:
image 706 image 1