imageimage

Rồng Việt công bố Nghị quyết HĐQT về việc Bổ nhiệm chức vụ Thư ký Công ty kiêm Người phụ trách quản trị Công ty

Căn cứ Nghị quyết số 26/2021/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 01/10/2021, Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt (“Công ty”) trân trọng công bố về việc thay đổi chức vụ Thư ký Công ty kiêm Người phụ trách quản trị Công ty như sau:

  1. Ông Nguyễn Trung Quân miễn nhiệm chức vụ Thư ký Công ty kiêm Người phụ trách quản trị Công ty.

          Thời hạn hiệu lực: Kể từ ngày 01/10/2021.

  1. Bổ nhiệm Ông Đinh Công Minh đảm nhiệm chức vụ Thư ký Công ty kiêm Người phụ trách quản trị Công ty.

          Thời hạn hiệu lực: Kể từ ngày 01/10/2021.

:
image 5295 image 18