imageimage

Rồng Việt công bố Nghị quyết HDQT về việc chốt Danh sách cổ đông và kế hoạch tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên 2020

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt công bố Nghị quyết HĐQT về việc chốt Danh sách cổ đông và kế hoạch tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên 2020.

:
image 8152 image 0