imageimage

Rồng Việt công bố Nghị quyết HĐQT về việc sửa đổi một số nội dung và thông qua phương án phát hành Trái phiếu Rồng Việt

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt trân trọng công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị số 24/2021/NQ-HĐQT ngày 25/08/2021 về việc sửa đổi một số nội dung và thông qua phương án phát hành Trái phiếu Rồng Việt thành nhiều đợt năm 2021.

:
image 7989 image 24