imageimage

Rồng Việt công bố Nghị quyết HĐQT về việc tăng vốn điều lệ của Công ty

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt trân trọng công bố Nghị quyết số 11/2024/NQ-HĐQT ngày 05/07/2024 của Hội đồng quản trị về việc tăng vốn điều lệ của Công ty sau đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động.
:
image 78 image 64