imageimage

Rồng Việt công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua ngày chốt DSCĐ và tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua ngày chốt danh sách cổ đông và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

:
image 106 image 10