imageimage

Rồng Việt công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc Thông qua phương án phát hành Trái phiếu Rồng Việt thành nhiều đợt năm 2021

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt trân trọng công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị số 23/2021/NQ-HĐQT ngày 20/8/2021 về việc Thông qua phương án phát hành Trái phiếu Rồng Việt thành nhiều đợt năm 2021.

:
image 8304 image 1