imageimage

Rồng Việt công bố Nghị quyết thông qua phát hành trái phiếu doanh nghiệp lần 2 năm 2016

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt công bố Nghị quyết thông qua phát hành trái phiếu doanh nghiệp lần 2 năm 2016.

Tổ chức phát hành:Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt 
Loại trái phiếu chào bán:Trái phiếu không chuyển đổi không có tài sản đảm bảo 
Mệnh giá trái phiếu: 1.000.000 đồng/trái phiếu 
Số lượng trái phiếu chào bán: 300.000 trái phiếu
Tổng giá trị trái phiếu chào bán:300.000.000.000 (Ba trăm tỷ) đồng 
Giá chào bán:   100% mệnh giá

:
image 117 image 3