imageimage

Rồng Việt công bố Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Ngày 28/03/2018, Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 tại Khách sạn NewWorld SaiGon, số 76 Lê Lai, Quận 1, TP. HCM.

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt kính báo cáo Quý cơ quan và Cổ đông:
1. Nội dung các quyết nghị tại Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.
2. Thông qua bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT độc lập: Ông Nguyễn Quốc Bảo, chức vụ: Thành viên HĐQT độc lập

Đính kèm:

  1. Công văn số 233/2018/CV-PC ngày 29/3/2018;
  2. Nghị quyết số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/3/2018;
  3. Biên bản họp số 01/2018/BB-ĐHĐCĐ ngày 28/3/2018.
:
image 260 image 89