imageimage

Rồng Việt công bố Nghị quyết và kết quả bầu cử Đại hội đồng cổ đông thường niên 2011

Ngày 18/4/2012 Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2011 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt đã tổ chức tại Khách sạn Continental, số 132 - 134 Đồng Khởi, Quận 1, TP. HCM. Công ty Rồng Việt kính báo cáo Quý Cổ đông:

 

- Nội dung các Nghị quyết tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2011;

 

- Kết quả bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. Theo đó Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2016 của Công ty Rồng Việt bao gồm:

 

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012-2016:

 

1. Ông Phạm Hữu Phú - Chủ tịch

2. Ông Nguyễn Miên Tuấn - Phó Chủ tịch

3. Ông Nguyễn Thúc Vinh - Thành viên

4. Ông Nguyễn Hữu Tú - Thành viên

5. Bà Nguyễn Nữ Tường Oanh - Thành viên

 

Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2016:

 

1. Nguyễn Văn Minh - Trưởng BKS

2. Tôn Thất Diên Khoa - Thành viên

3. Đào Công Thắng - Thành viên

 

Quý cổ đông vui lòng tải các file đính kèm.

:
image 21 image 45