imageimage

Rồng Việt công bố niêm yết bổ sung 35.020.013 cổ phiếu

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt trân trọng công bố việc niêm yết bổ sung cổ phiếu như sau:

- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông
- Mã cổ phiếu: VDS
- Mệnh giá: 10.000 đồng
- Hình thức phát hành: phát hành riêng lẻ
- Số lượng cổ phiếu niêm yết bổ sung: 35.020.013 cổ phiếu (Ba mươi lăm triệu không trăm hai mươi nghìn không trăm mười ba cổ phiếu)
- Giá trị cổ phiếu niêm yết bổ sung: 350.200.130.000 đồng (ba trăm năm mươi tỷ hai trăm triệu một trăm ba mươi nghìn đồng).

:
image 143 image 17