imageimage

Rồng Việt công bố Quyết định của HĐQT v/v Thông qua kết quả đăng ký mua cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2024 và điều chỉnh danh sách cán bộ nhân viên được lựa chọn tham gia chương trình ESOP

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt trân trọng công bố Quyết định số 22/2024/QĐ-HĐQT ngày 07/06/2024 của Hội đồng quản trị về việc thông qua kết quả đăng ký mua cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2024 và điều chỉnh danh sách cán bộ nhân viên được lựa chọn tham gia chương trình ESOP.

:
image 135 image 87