imageimage

Rồng Việt công bố Quyết định của UBCKNN về việc chấp thuận cung cấp dịch vụ ứng trước tiền bán chứng khoán

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt trân trọng công bố Quyết định số 338/QĐ-UBCK ngày 27/05/2022 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc chấp thuận cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt được cung cấp dịch vụ ứng trước tiền bán chứng khoán.

:
image 1648 image 19