imageimage

Rồng Việt công bố Quyết định của UBCKNN về việc chấp thuận lập chi nhánh công ty chứng khoán

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt trân trọng công bố Quyết định số 561/QĐ-UBCK ngày 09/08/2022 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc chấp thuận cho Công ty được thành lập Chi nhánh Vũng Tàu.

:
image 282 image 33