imageimage

Rồng Việt công bố Quyết định của UBCKNN về việc chấp thuận lập chi nhánh công ty chứng khoán

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt trân trọng công bố:

1. Quyết định số 711/QĐ-UBCK ngày 21/09/2022 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc chấp thuận cho Công ty được thành lập Chi nhánh Đồng Nai;

2. Quyết định số 7112/QĐ-UBCK ngày 21/09/2022 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc chấp thuận cho Công ty được thành lập Chi nhánh Bình Dương.

:
image 28 image 0