imageimage

Rồng Việt công bố Quyết định HĐQT v/v chốt danh sách cổ đông để chào bán và phát hành cổ phiếu, Thông báo chào bán, phát hành cổ phiếu, Bản cáo bạch và các phụ lục đính kèm liên quan đến việc chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng

Ngày 11/07/2022, Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt trân trọng công bố:

  1. Quyết định số 37/2022/QĐ-HĐQT ngày 11/07/2022 của Hội đồng quản trị về việc chốt danh sách cổ đông để chào bán và phát hành cổ phiếu;
  2. Thông báo số 38/2022/TB-HĐQT ngày 11/07/2022 về việc chào bán cổ phiếu ra công chúng, phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP);
  3. Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 192/GCN-UBCK ngày 05/07/2022 của Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước; và
  4. Bản cáo bạch Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng và các phụ lục đính kèm.
:
image 1338 image 33