imageimage

Rồng Việt công bố Quyết định sửa đổi Quyết định thành lập Chi nhánh Nha Trang

Ngày 12/10/2020 Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt nhận được Quyết định số 662/QĐ-UBCK ngày 09/10/2020 của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước về việc sửa đổi Quyết định thành lập Chi nhánh Nha Trang, Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt trân trọng công bố Quyết định số 662/QĐ-UBCK về việc sửa đổi thông tin Người đứng đầu Chi nhánh Nha Trang như sau:

1.   Người đứng đầu Chi nhánh Nha Trang cũ:

   Họ và tên: NGUYỄN CHÍ TRUNG
   Chức vụ: Giám đốc Chi nhánh
2.  Người đứng đầu Chi nhánh Nha Trang mới:

   Họ và tên: LÊ VƯƠNG HÙNG
   Chức vụ: Giám đốc Chi nhánh

:
image 161 image 0