imageimage

Rồng Việt công bố Quyết định và Thông báo của HĐQT liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiểu ESOP

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt trân trọng công bố:

1. Quyết định số 19/2024/QĐ-HĐQT ngày 22/05/2024 của Hội đồng quản trị về việc chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu trả cổ tức và nội dung liên quan đến triển khai đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP);

2. Thông báo số 20/2024/TB-HĐQT ngày 22/05/2024 về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty.

:
image 182 image 149