imageimage

Rồng Việt công bố tài liệu Đại hội cổ đông thường niên 2013

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt (VDS) công bố Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên 2013:

 

1.Thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2013;

2.Nội dung và chương trình ĐHĐCĐ thường niên 2013;

3.Giấy ủy quyền – xác nhận tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2013;

4.Phiếu góp ý ĐHĐCĐ thường niên 2013;

5.Thể lệ làm việc – biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên 2013;

6.Báo cáo HĐKD 2013 và định hướng hoạt động 2014;

7.Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2013;

8.Báo cáo hoạt động BKS năm 2013;

9.Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính 2013 đã kiểm toán;

      9.1. Báo cáo tài chính năm 2013;

10. Tờ trình phát hành riêng lẻ cổ phiếu ưu đãi cổ tức hoặc trái phiếu chuyển đổi năm 2014;

      10.1. Phương án phát hành riêng lẻ cổ phiếu ưu đãi cổ tức;

      10.2 Phương án phát hành riêng lẻ trái phiếu chuyển đổi;

11. Tờ trình chọn công ty kiểm toán cho năm 2014;

12. Tờ trình phân phối lợi nhuận 2013;

13. Tờ trình Thù lao HĐQT, BKS 2013 và kế hoạch 2014;

14.Tờ trình phê chuẩn bầu bổ sung TV HĐQT nhiệm kỳ 2012 – 2016 (có đính kèm Bản thông tin cá nhân);

15.Dự thảo NQĐHCĐ thường niên 2013.

 

 

 

 

 

 

 

 

:
image 230 image 5