imageimage

Rồng Việt công bố tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019

Công ty Cổ phần Chứng khoán Chứng khoán Rồng Việt công bố tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 với các tài liệu như sau:

 1. Thư mời họp ĐHDCĐ thường niên năm 2019
 2. Nội dung chương trình hợp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
 3. Giấy xác nhận tham dự/ ủy quyền
 4. Phiếu góp ý
 5. Thông báo đề cử/ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 -2021 kèm Phiếu đề cử/ ứng cử, Văn bản ủy quyền thành lập nhóm cổ đông, Mẫu Sơ yếu lý lịch
 6. Quy chế làm việc, thể lệ biểu quyết và bầu cử tại Đại hội
 7. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020
 8. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và định hướng hoạt động 2020
 9. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019
 10. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019
 11. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận 2020
 12. Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020
 13. Tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch thù lao năm 2020
 14. Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017 – 2021
 • Tóm tắt sơ yếu lý lịch của Ông Nguyễn Thúc Vinh
 • Tóm tắt sơ yếu lý lịch của Bà Hoàng Hải Anh
 • Tóm tắt sơ yếu lý lịch của Ông Hồ Tấn Đạt
 • Tóm tắt sơ yếu lý lịch của Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng

       15. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2019 của CTCP Chứng khoán Rồng Việt.

 

:
image 471 image 0