imageimage

Rồng Việt công bố tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020

Công ty Cổ phần Chứng khoán Chứng khoán Rồng Việt công bố tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020 với các tài liệu như sau:

01. Thu moi hop DHDCD Nam tai chinh 2020
02. Noi dung chuong trinh_DHDCD Nam tai chinh 2020
03. Giay uy quyen - xac nhan tham du DHDCD Nam tai chinh 2020
04. Phieu gop y
05. The le lam viec, bieu quyet tai DHDCD
06. Bao cao hoat dong nam 2020, KH 2021
07. Bao cao hoat dong HDQT 2020, dinh huong 2021
08. Bao cao hoat dong BKS 2020, dinh huong 2021
09. To trinh_Thong qua BCTC kiem toan nam 2020
10. To trinh_Phan phoi LN 2020 va Ke hoach 2021
11. To trinh_Chon Cty Kiem toan 2021
12. To trinh_BC thu lao HDQT, BKS 2020, KH 2021
13. To trinh_Phat hanh co phieu tra co tuc 5%
14. To trinh_Bau bo sung TV HDQT
14.1 Thong bao_De cu ung cu thanh vien HDQT
15. To trinh_Sua doi Dieu le Cong ty
15.1 Liet ke noi dung thay doi trong Dieu le
15.2 Du thao Dieu le
16. To trinh_Ban hanh cac Quy che noi bo
16.1 Quy che noi bo ve quan tri cong ty
16.2 Quy che hoat dong HĐQT
16.3 Quy che hoat dong BKS
17. Du thao NQ DHDCD FY2020
18. Mau phieu bieu quyet

:
image 6263 image 0