imageimage

Rồng Việt công bố tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021

Công ty Cổ phần Chứng khoán Chứng khoán Rồng Việt công bố tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021 với các tài liệu như sau:

01 Thu moi hop DHDCD

02 Noi dung chuong trinh DHDCD

03 Giay uy quyen - xac nhan tham du DHDCD

04 Phieu gop y

05 Du thao Quy che lam viec, bieu quyet va bau cu

06 Bao cao hoat dong nam 2021 va Ke hoach nam 2022

07 Bao cao hoat dong HDQT 2021, tong ket 2017 - 2021

08 Bao cao hoat dong BKS 2021, tong ket 2017 - 2021

09 To trinh HDQT so 01.2022_Thong qua BCTC kiem toan nam 2021

10 To trinh HDQT so 02.2022_Phan phoi LN 2021 va Ke hoach 2022

11 To trinh BKS so 01.2022_Chon don vi Kiem toan 2022

12 To trinh HDQT so 03.2022_BC thu lao HDQT, BKS 2021 va KH 2022

13 To trinh HDQT so 04.2022_Phuong an phat hanh tang von dieu le 2022

13.1 Phuong an phat hanh tang von dieu le 2022 (dinh kem TT so 04.2022)

14 To trinh HDQT so 05.2022_Sua doi Dieu le Cong ty

15 To trinh HDQT so 06.2022_Dieu chinh dia chi Tru so chinh

16 To trinh HDQT so 07.2022_Doi ten Cong ty QLQ Viet Long

17 To trinh HDQT so 08.2022_Bau TV HDQT, BKS nhiem ky 2022-2026

17.1 Thong bao De cu ung cu TV HDQT, BKS nhiem ky 2022-2026

17.2 Mau_Ho so de cu, ung cu TV HDQT, BKS nhiem ky 2022 - 2026

18 Du thao_Nghi quyet DHDCD thuong nien nam tai chinh 2021.pdf

19 Mau_Phieu bieu quyet

:
image 1749 image 2