imageimage

Rồng Việt công bố Tài liệu ĐHĐCĐ bất thường năm 2015

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt công bố Tài liệu ĐHĐCĐ bất thường năm 2015.

Tài liệu liên quan:
1. Thư mời họp
2. Chương trình đại hội
3. Giấy xác nhận/UQ tham dự đại hội
4. Phiếu góp ý
5. Thể lệ làm việc BQ tại ĐH
6. Tờ trình hủy phương án phát hành riêng lẻ đã thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 ngày 08/04/2015 và thông qua nội dung phương án phát hành mới;
7. Phương án phát hành riêng lẻ;
8. Tờ trình tăng số lượng và bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2012 – 2016;
9. Tờ trình tăng số lượng và bầu bổ sung 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2012 – 2016;
10. Dự thảo NQ ĐHĐCĐ.

:
image 352 image 11