imageimage

Rồng Việt công bố Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2017

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt công bố Tài liệu Đại hội cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2017.


Tài liệu liên quan:
1. Thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017;
2. Nội dung chương trình;
3. Giấy xác nhận tham dự/ ủy quyền;
4. Phiếu góp ý;
5. Thông báo đề cử/ứng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 -2021;
5.1 Văn bản ủy quyền thành lập nhóm cổ đông;
5.2 Phiếu ứng cử/đề cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị;
5.3 Sơ yếu lý lịch ứng viên thành viên độc lập Hội đồng quản trị.
6. Thể lệ làm việc, biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2017;
7. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018;
8. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch năm 2018;
9. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017;
10. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017;
11. Tờ trình phân phối lợi nhuận 2017 và kế hoạch 2018;
12. Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán năm 2018;
13. Tờ trình thù lao HĐQT và BKS 2017 và kế hoạch 2018;
14. Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2018;
15. Tờ trình sửa đổi Điều lệ;
15.1 Một số nội dung thay đổi Điều lệ;
15.2 Dự thảo Điều lệ;
16. Tờ trình sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
16.1 Một số nội dung thay đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
16.2 Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
17. To trinh tang so luong TV.HDQT va bau bo sung TV.HDQT doc lap
18. Tờ trình triển khai các nghiệp vụ liên quan đến chứng khoán phái sinh;
19. Tờ trình cho phép công ty kinh doanh sản phẩm chứng quyền có bảo đảm;
20. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.

:
image 515 image 16