imageimage

Rồng Việt công bố thay đổi nhân sự Lãnh đạo Công ty

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 05/04/2022; Nghị quyết 10/2022/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 05/04/2022; Biên bản họp 01/2022/BB-BKS của Ban kiểm soát ngày 05/04/2022.

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt trân trọng công bố việc thay đổi nhân sự thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, cụ thể như sau:

  1. Miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021.
  2. Danh sách thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2026 đã trúng cử tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021.
  • Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2026
 STTHọ và tên  Chức danh Ghi chú
 1Nguyễn Miên Tuấn  Chủ tịch HĐQT Tái đắc cử
 2Phạm Mỹ Linh  Thành viên HĐQTTái đắc cử
 3Nguyễn Thúc Vinh  Thành viên HĐQTTái đắc cử
 4Nguyễn Hiếu  Thành viên HĐQTTái đắc cử
 5Nguyễn Thị Thu Huyền  Thành viên HĐQTTái đắc cử
 6Nguyễn Chí Trung Thành viên HĐQTThành viên mới
 7Hoàng Hải Anh  Thành viên HĐQT độc lậpTái đắc cử 
 8Trần Nam Trung  Thành viên HĐQT độc lậpThành viên mới 
  • Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2026
 STT Họ và tên  Chức danh Ghi chú
 1Hồ Tấn Đạt  Trưởng BKS  Tái đắc cử  
 2 Nguyễn Bích Diệp  Thành viên BKS  Thành viên mới 
 3 Nguyễn Trung Quân  Thành viên BKS  Thành viên mới 

:
image 303 image 105