imageimage

Rồng Việt công bố thay đổi thành viên HĐQT và Ban kiểm soát

Công ty Cổ Phần Chứng Khoán Rồng Việt công bố thay đổi thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

 

 

 

 

 

 

 

 

:
image 142 image 0