imageimage

Rồng Việt công bố thông tin báo cáo tình hình khắc phục tình trạng chứng khoán bị đưa vào diện cảnh báo

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt trân trọng công bố báo cáo tình hình khắc phục tình trạng cổ phiếu VDS bị đưa vào diện cảnh báo định kỳ Quý 2 năm 2023 theo quy định tại khoản 3 Điều 37 Quy chế niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành kèm theo Quyết định số 17/QĐ-HĐTV ngày 31/03/2022 của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.


 

:
image 119 image 132