imageimage

Rồng Việt công bố thông tin bất thường theo Nghị quyết phiên họp Hội đồng Quản trị ngày 11/03/2014

Công ty Cổ Phần Chứng Khoán Rồng Việt Công bố Nghị Quyết Hội Đồng Quản trị tại phiên họp ngày 11/03/2014 thông qua báo cáo kết quả, kế hoạch hoạt động kinh doanh và thay đổi nhân sự chủ chốt của Công ty như sau:

 

  1. Nghị quyết Hội đồng quản trị phiên họp ngày 11/3/2014.
  2. Thay đổi thành viên Hội dồng quản trị và Ban Tổng giám đốc:

- Ông Nguyễn Hữu Tú sẽ thôi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty kể từ ngày 15/03/2014 theo nguyện vọng cá nhân.

-  Bổ nhiệm Ông Nguyễn Hiếu – Tổng Giám đốc làm thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty kể từ ngày 15/03/2014.

 

:
image 154 image 0