imageimage

Rồng Việt công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông và kế hoạch chi tạm ứng cổ tức năm 2020

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt trân trọng công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc chốt danh sách cổ đông và kế hoạch chi tạm ứng cổ tức năm 2020.

:
image 2082 image 29