imageimage

Rồng Việt công bố thông tin thay đổi nhân sự lãnh đạo

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt công bố thông tin thay đổi nhân sự lãnh đạo Công ty như sau:

 

Hội đồng quản trị:

 

- Ông Phạm Hữu Phú sẽ thôi giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012-2016, người đại diện theo pháp luật của Công ty kể từ ngày 18/9/2012.

- Ông Nguyễn Miên Tuấn được bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012-2016, người đại diện theo pháp luật của Công ty kể từ ngày 18/9/2012.

- Ông Nguyễn Hữu Tú được bầu chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012-2016 kể từ ngày 18/9/2012.

 

Tổng giám đốc:

 

- Ông Nguyễn Miên Tuấn sẽ thôi giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty từ ngày 18/9/2012.

- Ông Nguyễn Hiếu, Phó Tổng giám đốc được bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty kể từ ngày 18/9/2012.

:
image 61 image 9