imageimage

Rồng Việt công bố thông tin về việc chi trả cổ tức và chốt Danh sách cổ đông chi cổ tức Đợt 2 năm 2018

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt kính gửi nội dung công bố thông tin:

  • Nghị quyết số 06/2019/NQ-HĐQT ngày 25/04/2019 của Hội đồng quản trị thông qua việc chi trả cổ tức Đợt 2 năm 2018 và chốt Danh sách cổ đông chi cổ tức Đợt 2 năm 2018;
  • Thông báo số 11/2019/CV-HĐQT ngày 25/04/2019 của Hội đồng quản trị thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức Đợt 2 năm 2018 bằng tiền mặt.
:
image 216 image 46