imageimage

Rồng Việt công bố v/v nhận được chấp thuận của UBCKNN về việc thành lập Quỹ thành viên

Ngày 18/11/2022, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã cấp Giấy chứng nhận Đăng ký lập quỹ thành viên số 65/GCN-UBCK ngày 18/11/2022 cho Quỹ Đầu tư Rồng Việt. Theo đó, Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt được chấp thuận là thành viên góp vốn thành lập Quỹ Đầu tư Rồng Việt.

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt trân trọng công bố đến Quý Cổ đông được biết.


:
image 77 image 61