imageimage

Rồng Việt công bố v/v nhận được Quyết định chấp thuận thành viên giao dịch của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam

Ngày 04/05/2022, Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt nhận được Quyết định số 41/QĐ-SGDVN ngày 29/04/2022 của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về việc chấp thuận thành viên giao dịch đối với Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt.

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt trân trọng công bố đến Quý Cổ Đông được biết.

:
image 1299 image 0