imageimage

Rồng Việt công bố về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt nhận thông báo số 975/TB-SGDHCM ngày 20/07/2018 của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết. Cụ thể:

  • Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 9.099.906 cổ phiếu
  • Lý do thay đổi niêm yết: Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2017 cho cổ đông hiện hữu
  • Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 100.099.906 cổ phiếu
  • Tổng giá trị chứng khoán niêm yết sau khi thay đổi niêm yết (theo mệnh giá): 1.000.999.060.000 đồng
  • Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 20/07/2018
  • Ngày chính thức giao dịch: 30/7/2018
:
image 149 image 28