imageimage

Rồng Việt công bố về việc sửa đổi Quyết định thành lập chi nhánh Công ty

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt trân trọng công bố Quyết định số 921/QĐ-UBCK ngày 25/10/2018 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc sửa đổi Quyết định thành lập chi nhánh Công ty Chứng khoán. Theo đó, UBCKNN chấp thuận nội dung thay đổi Giám đốc Chi nhánh Cần Thơ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt.

 Đính kèm:

  • Công văn 868/2018/CV-PC ngày 26/10/2018;
  • Quyết định 921/QĐ-UBCK ngày 25/10/2018
:
image 282 image 158