imageimage

Rồng Việt công bố việc sửa đổi, bổ sung và ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt trân trọng công bố việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 05/04/2022. Điều lệ được sửa đổi, bổ sung được ban hành và có hiệu lực từ ngày 06/04/2022 thay thế cho Điều lệ ngày 09/08/2021.

:
image 136 image 11