imageimage

Rồng Việt lãi trước thuế gần 8 tỷ đồng

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt công bố Báo cáo tài chính Quý IV năm 2013

 

Tổng kết năm 2013, hoạt động kinh doanh của Rồng Việt đã hoàn thành mục tiêu kế hoạch đề ra. Lợi nhuận trước thuế đạt hơn 7,9 tỷ đồng, vượt gần 300% so với kế hoạch năm (2,01 tỷ đồng).

 

Cuối năm 2013, vốn chủ sở hữu của Rồng Việt đạt 237,229 tỷ đồng, tăng 0.65% so với cuối năm 2012 (235,692 tỷ đồng); tổng tài sản đạt 685,202 tỷ đồng, tăng 14,12% so với cuối năm 2012 (600,377 tỷ đồng).

:
image 206 image 11